Koleno - Slovenská Spoločnosť Artroskopie a Športovej Traumatológie

Prejsť na obsah

Weight-Bearing Compared with Non-Weight-Bearing Following Osteochondral Autograft Transfer for Small Defects in Weight-Bearing Areas in the Femoral Articular Cartilage of the Knee
James R. Kosiur, DO; Robert A. Collins, DO

J Bone Joint Surg Am, 2014 Aug 20;96(16):e136

Porovnanie odľahčovania a neodľahčovania kolenného kĺbu po prenose osteochondrálneho autograftu pri malých defektoch v oblasti záťažovej zóny femorálnej chrupavky kolena.

Background: pacienti sú rutinne nutení odľahčovať kolenný kĺb po dobu 4 až 8 týždňov po prenose osteochondrálneho autograftu pri reparácii chondrálnych defektov mediálneho alebo laterálneho kondylu femuru. Cieľom štúdie je zistiť, či má pooperačné odľahčovanie vplyv na výsledok reparácie chrupky pri použití osteochondrálneho autograftu na reparáciu malých defektov v oblasti záťažovej zóny femorálnej chrupky kolena.

Metódy: Ide o retrospektívnu porovnávaciu štúdiu. Po preskúmaní 567 diagramov po sebe nasledujúcich artroskopických transferov osteochondrálnych autograftov, boli identifikované tri homogénne skupiny pacientov: skupina A, prípady pacientov, ktorí pooperačne nezaťažovali koleno podľa postupu (n = 68); skupina B, prípady tých, ktorí pooperačne nezaťažovali koleno peroperačne sa rekonštruoval aj predný skrížený väz (n = 29) a skupina C, prípady tých, ktorí pooperačne zaťažovali koleno v rámci tolerancie (n = 437). Pacienti, ktorý podstúpil opakovanú (second-look) artroskopiu boli rozdelení do dvoch podskupín: skupina pacientov, ktorý odľahčovali (n = 20) a skupina pacientov, ktorý zaťažovali v rámci tolerancie (n = 42). Poloha štepu a reparatívne zmeny v oblasti defektu (Outerbridge stupeň III. alebo IV.) boli vyhodnotené v priebehu second-look artroskopie. Hojenie chrupavky bolo retrospektívne hodnotené z fotiek second-look artroskopií pomocou zaslepenej štúdie nezávislými ortopédmi s použitím makroskopicky hodnotiacich nástrojov pre reparáciu chrupky - Medzinárodnej spoločnosti pre reparáciu chrupky. Pooperačné komplikácie boli porovnávané medzi 3 základnými skupinami.

Výsledky: Priemerná plocha sťepov bola 0,72 cm2 (rozmedzie 0,16 - 1,45 cm2) pre odľahčované a 0,73 cm2 (rozmedzie 0,16-1,80cm2) pre zaťažované kolená. Priemerné medzinárodné skóre pre obnovu chrupky bolo 11,12 bodov pre odľahčované a 11,25 bodov pre zaťažované kolená (takmer ako pre normálnu chrupku). Priemerná doba sledovania bola 42,7 a 33,0 mesiacov . Nezaznamenal sa významný rozdiel v dĺžke trvania sledovania (p = 0,58), v rozdieloch reparatívnych zmien v oblasti defektu (p = 0,94) alebo v postavení štepu (p = 0,99) medzi podskupinami. V skupine pacientov, ktorí zaťažovali podľa tolerancie (skupina C) bolo podstatne menej zaznamenaných prípadov hlbokej žilovej trombózy a artrofibróz v porovnaní s pacientmi, ktorí odľahčovali (skupina A a B) (p <0,001).

Záver: Pooperačné odľahčovanie neovplyvnilo výsledky obnovy chrupky u pacientov, ktorí podstúpili second-look artroskopiu po prenose osteochondrálneho autograftu pri malých defektoch v oblasti záťažovej zóny femorálnej chrupky kolena.

Spracoval: MUDr. Viktor Tobákoš
Open Tibial Inlay Versus Arthroscopic Transtibial Posterior Cruciate Ligament Reconstructions
Hemang B. Panchal, M.B.B.S., M.P.H., and Jon K. Sekiya, M.D
.

Návrat na obsah