Príhovor predsedu SSAST - Slovenská Spoločnosť Artroskopie a Športovej Traumatológie

Prejsť na obsah


Slovenská Spoločnosť Artroskopie a Športovej Traumatológie (SSAST) vznikla v roku 1995 z nadšenia niektorých "artroskopistov". V súčastnosti má 110 riadnych členov. Združuje lekárov z odboru úrazovej chirurgie-traumatológie, ortopédie, chirurgie, fyziatrie a telovýchovného lekárstva.
Najvyšším orgánom je 7 členný výbor spoločnosti, ktorý si v najbližšom dvojročnom období dal nasledujúce ciele:

Lekári a školiace akcie
Koordinovať a informovať lekárov a zdravotníkov zaoberajúcich sa vo svojej praxi tématikou artroskopie a športovej traumatológie. Organizovať prostredníctvom klinických pracovísk odborné školiace semináre a sympóziá s dôrazom na najmä na kvalitu ktorá musí zodpovedať súčastným najmodernejším trendom medicíny. Prehlbovať dlhodobo dobré kontakty s Českou Společností pro Sportovní Traumatologii a Artroskopii /SSTA/ , s ktorou recipročne organizujeme medzinárodný artroskopický kongres. Vytvoriť nové vzťahy s artroskopickými spoločnosťami okolitých štátov stredoeurópskeho regiónu ( Maďarsko, Rakúsko, Poľsko), patrí ku dlhodobým cieľom spoločnosti.

Členská základňa
Získanie novýh členov členskej základne v radoch slovenských lekárov pracujúcich nielen v oblasti úrazovej chirurgie a ortopédie ale aj v príbuzných medicínskych odboroch ako je rehabilitácia fyziatria a telovýchovné lekárstvo. Tým prispieť ku zvýšeniu odbornosti našej spoločnosti.

Legislatíva
Napomáhať vytváraniu legislatívnych noriem a smerníc MZ a zdravotných poisťovní. Hlavným cieľom je poradenstvo na celkové materiálne a prístrojové vybavenie artroskopických pracovísk a klasifikácia jednotlivých artroskopických operácíí.

Informovanosť

Prostredníctvom našej novej internetovej stránky budeme informovať o práci a činnosti spoločnosti, zverejňovať dosiahnuté výsledky, ďalšie plány a aktivity. Má slúžiť nielen lekárom, ale aj širokej laickej verejnosti, na objasnenie problematiky artroskopických operácií a riešenia športových úrazov.

Návrat na obsah