Zápisnice výboru - Slovenská Spoločnosť Artroskopie a Športovej Traumatológie

Prejsť na obsahZápisnica zo zasadnutia výboru SSAST.

Miesto konania: Hotel Hilton, Bratislava
Dátum konania: 27.10.2011
Prítomní: V.Lupták, M.Varga, B.Delej, J.Kuchta, J.Sabol, L.Veselý, V.Lazár Ospravedlnil sa z účasti: J.Kubašovský – pre pracovné povinnosti

Témy:
1. Vyhodnotenie kongresu SSAST 2011, Bratislava.
Kongres bol hodnotený výborom ako vysoko--​ odborné podujatie, ktoré bolo vyvrcholením 2 ročnej práce výboru spoločnosti. Celkovo bolo na kongrese prítomných 263 registrovaných účastníkov. V lekárskej sekcii odznelo 46
prednášok a v sesterskej sekcii 10 prednášok. Zo zahraničia, mimo kolegov z ČR, sa zúčastnili 4 prednášajúci. Predseda spoločnosti informoval výbor o ekonomike kongresu. Celkovo kongres skončil v pozitívnom hospodárení: + 13.590 Eur. V porovnaní s kongresom z roku 2009 boli náklady o čosi vyššie, ale v prepočte na jedného účastníka bola cena cca 200 Eur, čo je suma temer totožná s predchádzajúcim kongresom.

Výbor ďakuje všetkým sponzorom a firmám, ktoré prispeli k zdarnému podujatiu na spoločensky vysokej úrovni.

2. Voľba siedmeho člena výboru.
Vo voľbách do výboru spoločnosti, ktoré sa uskutočnili počas členskej schôdze spoločnosti došlo ku bezprecendentnej situácii, keď dvaja volení členovia na poradovom mieste 7 mali zhodný počet hlasov. Výbor rozhodol, že siedmeho člena zvolí v tajných voľbách, pričom obidvaja potencionálni členovia výboru sa hlasovania zdržia. V tajnej voľbe bolo vydaných 6 hlasovacích lístkov, odovzdaných bolo 6 , platných bolo 6. Dr. Delej dostal 4 hlasy, Dr. Kubašovský dostal 2 hlasy. Siedmym členom výboru sa teda stal Dr.Delej.
Dr.Kubašovský sa má podľa stanov stat automaticky revízorom SSAST, akonáhle sa vráti zo zahraničia – bude ho predseda informovať o výsledkoch volieb. Bude takisto žiadať aj jeho súhlas s prijatím funkcie revízora spoločnosti .


3. Voľba predsedu spoločnosti SSAST
Výbor hlasoval verejne. Na obdobie rokov 2011--​ 2013 sa predsedom ako i štatutárom spoločnosti stal Dr.Lupták. Funkciu predsedu prijal


4. Voľba podpredsedov spoločnosti SSAST
Výbor hlasoval verejne. Na obdobie rokov 2011--​ 2013 sa prvým podpredsedom stal Dr.Varga a druhým podpredsedom stal Dr.Veselý. Obaja svoje funkcie prijali.

5. Voľba vedeckého sekretára spoločnosti SSAST
Výbor hlasoval verejne. Na obdobie rokov 2011-2013 sa vedeckým sekretárom stal Dr.Delej.


6. Správa o hospodárení spoločnosti SSAST za roky 2008-2011
Predseda spoločnosti informoval členov výboru o hospodárení v uvedených
rokoch. V roku 2008 sme hospodárili so stratou: -​- 1984 Eur, v roku 2009 už so ziskom + 11.700 Eur, v roku 2010 so ziskom + 1.500 Eur a v roku 2011 so ziskom + 18.989 Eur. Ku dňu 11.10.2011 je na účte spoločnosti + 67.605 Eur.
Predseda zároveň upozornil na niektoré nezrovnalosti v účtovníctve a poveril konkrétnych členov výboru, aby bezodkladne zdokumentovali sporné transakcie.
Výbor sa zhodol na nutnosti informovať predsedu pred každou zamýšlanou finančnou transakciou. Bez súhlasu výboru nie je možné preplatiť akúkoľvek
faktúru. Podľa nových platných stanov, musí každú zmluvu a faktúru podpisovať predseda s minimálne jedným členom výboru.

7. Správa o aktivitách výboru SSAST
Výbor celkovo za obdobie 4 rokov zasadal 10 krát. Celkovo spoločnosť usporiadala za obdobie 6 rokov zorganizovala okrem kongresov 7 odborných seminárov.
Predseda predniesol analýzu účasti členov výboru na zasadaniach výboru za posledné 4 roky. Takisto vyzval členov výboru k väčšej aktivite pre spoločnosť.

8. Zmeny stanov SSAST
Predseda výboru informoval znova výbor o zmenách stanov, ktoré schválila
členská schôdza. Všetky dokumenty boli v riadnom termíne odovzdané na MV SR. Ďalšou úlohou je zmena štatutára spoločnosti SSAST.

9. Návrh sekretariátu a odmien

Asistenkou spoločnosti bude naďalej I. Nálepková. Výbor schválil, že za doterajšiu 2 ročnú činnosť jej bude vyplatená jednorázová odmena 1200 Eur /netto/ ako fyzickej osobe na základe dohody o vykonaní práce.


10. Plány spoločnosti na nasledujúce funkčné obdobie

Predseda spoločnosti načrtol plány na roky 2011--​ 2013. Za najdôležitejšie považuje:
A. spolupráca s viacerými odbornými spoločnosťami
B. čo najširšia členská základňa
C. aspoň 1 akcia ročne okrem kongresu
D. zvýšená aktivita výboru
E. čo najvyššia možná odborná úroveň akcií


Nedoriešené zostali otázky budúcnosti financovania spoločnosti a pomeru ich využívania pre členov výboru.
Výbor bude ešte raz v tomto roku v predvianočnom období. Informácie dostane každý člen výboru 4 týždne pred termínom zasadania.


Zapísal: Dr.Varga, I.NálepkováZápisnica výboru SSAST z 27.4.2011 ELESKO / Modra


častnení : Lupták V., Varga M. , Smolko I., Veselý L., Delej B.,
Neprítomní - ospravedlnení : Kuchta J., Sabol J., Kubašovský, Lazar V.

Hlavným bodom stretnutia výboru:
1. V. Medzinárodný kongresu SSAST dátum a miestom konania kongresu

2. V. Medzinárodný kongresu SSAST /organizácia/
3. Témy kongresu
4. Ú
časť zahraničných lektorov na kongrese
5. Návrhy na zmeny Stanov SSAST

6. Návrhy na členstvo SSAST

Výbor sa predbe
žne dohodol :
1. V. Medzinárodný kongresu SSAST dátum a miestom konania: Hotel Hilton Bratislava . Termín konania kongresu : 30.9.-1.10.2011
2. Program by mal by rozdelený na dva dni, exhibi
čný hokejový zápas medzi českými a slovenskými lekármi , spoločenský večer Hradná reštaurácia
3. Témy kongresu : Typy a triky AS operácii / bedro,zápastie/ RHB a Sesterská sekcia
4. Všetci lenovia výboru boli oslovení pozva na V.Kongres SSAST zahrani
čneho lektora
5. Návrhy na zmenu Stanov SSAST budu predlo
žene a prerokované na schôdzi pred V.kongresom SSAST
6. Návrhy na
členstvo SSAST : navrhnuté členstvo na 2 roky , členské poplatkybudu zahrnuté v kongresovom poplatku

Výbor sa zhodol vo všetkých bodoch a posunul tieto návrhy na stretnutie výboru ,ktorý by sa mal kona ešte pred termínom V. Medzinárodného kongresu SSAST.

Zapísal: Iveta Nálepková
MUDr.Vladimír Lupták predseda SSASTZápisnica zo zasadania výboru SSAST zo dňa 13.07.2009


Program :
1. Prezencia
2. Kongres SSAST 09/2009
3. Členstvo

4. Web

1.
Prezencia
Prítomní : MUDr. Delej B., MUDr.Kubašovský J., MUDr.Lazar V., MUDr.Lupták V.,MUDr.Smolko I., MUDr.Varga M., MUDr.Veselý L.,
Neprítomní : MUDr.Kuchta J.
Ospravedlnení: MUDr.Sabol J.


2.
Kongres SSAST 09/2009
Výbor sa na poslednom stretnutí zhodol na mieste a meste kongresu. Kongres sa uskutoční v dňoch 10.-11.09.2009 v Aule Ekonomickej univerzity v Ba a raut bude v Loď Cafe na nábreží. Získali sme 3hlavných sponzorov :
1. Mitek

2. Stryker
3. Storz
Každý bude mať výstavný stánok vo vchode do auly.
Program bude rozdelený na koleno , rameno a vária a navyše nám pribudne koxa. Mitek bude mať 1.kongresový
deň v rámci lunch malý wokshop zameraný na rameno . Taktiež zabezpečí tašky
a reklamné materiály do nich. Piatok bude zaujímavejší
Storz bude zastrešovať jednu celú sekciu a to je koxa. Pozve 2.naj špičku v Nemecku na operácie koxy MD.Lais M., ktorý bude mať úvodnú
prednášku. Budú pripravené modely koxy v rámci obeda sa možu prihlásení lekári vyskúšať vstupy do bedrového kĺbu a osvojiť si anatomiu z pohladu as vstupu.
V piatok ráno bude sekcia váriá.
Taktiež sme oslovili menšie firmy na vystavovanie ako napr. GBc , Olympus , Artrex , atď.
Máme aj vyžiadané prednášky a to na Kryo komoru a dalšie neboli spomenuté.
K nadviazaniu lepšej spolupráce sme poslali pozvánky aj Spoločnosti Myosceletárnej medicíny , bolo odoslaných 198pozvánok. Taktiež sme oslovili Aj RHB a Ortopedickú spoločnosť.
Veľký úspech je pre našu spoločnosť zrušenie preskripcie na niektoré tabletkové Chondroprotektíva. V tejto súvislosti predseda navrhol napísať pastiersky list na oddelenia nemocníc.

Do budúcnosti musíme lepšie zvážiť termín kongresu , upresníme ho až tesne pred vydaním 1.informácie , z dôvodu konania sa viacerých kongresov v tomto termíne. V súvislosti
s informovanosťou lekárov , na Kongrese treba pripomenúť a vyzvať lekárov na aktívnu ako aj pasívnu účasť na AGU.

3. Členstvo
Členský poplatok ujednotíme na 10euro na 1.kalendárny rok. Týmto rušíme člentvo
k 31.3. . Nový členovia budú všetci lekári , ktrorí sa zúčastnia Kongresu SSAST 10.-11.09.2009 a člentvo bude platiť jeden kalendárny rok , t.j. do 09/10. ( napr. zaplatenie členstva 31.8. , členstvo bude platiť 1.deň a to do 1.9. toho istého roku !! )


4. Web
Web stránka prešla redizajnom. Aktívne sa dopĺňajú nové informácie o kongresoch
a akciách. Každý člen po zaregistrovaní obdrží heslo cez ktoré sa dostane ku kmeňu informácií o všetkých podujatiach. Mitek nám zaplatil prístupové práva k internetovému časopisu Journal Arthroscopic, ktoré budú každým dňom aktívne. Snaha je získať daľšie predplatné internetových časopisov k nadobúdaniu nových svetových prístupov k artroskopii.

Termín ďalšieho stretnutia bude 09.09.2009 o 18.00hod. v Bratislave , miesto upresníme mailom.

Príloha : Prezenčná listina
V Bratislave 13.07.2009
Zapísala : Paulecová Eva

Schválil: Mudr.Lupták VladimírZápisnica výboru SSAST Plzeň 11.09.2008


Program:
1. Školiace akcie
2. Kongres 2009
3. Web stránka
4. Členstvo
5. Ďalší výbor


Prezencia
Uvítanie členov SSAST.
Prítomní : Mudr. Lupták V., Mudr. Delej B.,Mudr.Lazar V., Mudr. Varga M., Mudr. Kuchta J., Mudr.Smolko , Paulecová E.
Ospravedlnení :Mudr . Kubašovský J., Mudr. Veselý L. , Mudr. Sabol J.


Školiace akcie
Zhodnotenie školiacich akcií pod hlavičkou SSAST : .KÚCH Kramáre , Sportclinic s.r.o. , Košice -Šaca. Plán ďalších akcií na jeseň 2008 a jar 2009.Plánujeme uskutočniť 1.školiacu akciu na jeseň , 2. na jar(návrh Mudr.Kuchta ,uskutočniť seminár v TT ) a kongres SSAST na jeseň 2009 v Bratislave.
Mudr.Varga navrhuje robiť pravidelné školiace akcie v Košiciach.
Firma Mitek navrhuje seminár na tému Double bandle
(treba zvážiť miesto a lektorov)

Kongres 2009
Miesto a deň konania: Bratislava 10.-11. 09. 2009 Hotel Radisson SAS Carlton
Výbor sa zhodol aj na téme: Koleno, rameno a váriá
Veľké predsavzatie je pozvať aspoň 4 zahraničných lektorov. Mudr. Delej a Mudr. Varga prisľúbili osloviť zahraničných lekárov.
Program bude rozdelený na dva dni : prvý deň otvorenie a prednášky(treba rozhodnúť na najbližšom výbore na forme prednášok, návrh je na panelové bloky s diskusiou medzi prednášajúcimi )
V rámci spoločenského večera exhibičný hokejový zápas medzi českými a slovenskými lekármi a následne po ňom večera- schválený je klub Hokejka.
Druhý deň sa začne výborom SSAST a s raňajkami a bude sa pokračovať v odbornej časti kongresu.
Plán ukončenia je na piatok o 14.00 hod , s tým že sa vynechá prestávka na obed.

Poplatok registrácie sa určí a schváli na nasledujúcom výbore. Organizáciu kongresu sa výbor zhodol ponechať na profesionálnu firmu. Podľa cenových ponúk sa rozhodne výbor pre konkrétnu firmu.

Web stránka
Web stránku SSAST dáme do povedomia lekárov formou Pastierskeho listu, ktorý zašleme na oddelenia do nemocníc. Treba aj uzavrieť zoznam súčasných členov , ktorý sa potvrdia na stránke SSAST formou registračného formulára , v ktorom nám taktiež upresnia ID (viď zápisnica 05.06.2008 )
Taktiež sa tam môžu zaregistrovať noví členovia.


Ďalší výbor
Ďalší výbor sa bude konať novembri v Trnave u Mudr. Kuchta. Presný termín bude rozoslaný všetkým členom výboru mailom , po upresnení termínu s Mudr. Kuchtom.

Zapísala: Eva Paulecová
Schválil: Mudr.Lupták VladimírZápisnica výboru 05.06.2008 v Košiciach


Program výboru schválený výborom:
- prezencia
- sekretariát
- členská základňa
- školiace akcie
- finančné hospodárenie
- Kongres 2008 SAST Plzeň - Kongres 2009 SR
- Web


Prezencia a uvítanie členov výboru SSAST.
Prítomní : Mudr.Veselý L., Mudr. Delej B.,Mudr.Lupták V., Mudr.Varga M., Mudr.Sabol J., Mudr.Kubašovský J, Mudr.Smolko I. , Paulecová E.
Ospravedlnení : Mudr .Lazar V., Mudr. Kuchta J.


Sekretariát.
Výbor schválil do funkcie asistentky sekretariátu SSAST slečnu Paulecovú Evu. Oboznámil ju s náplňou sekretariátu schválil mesačnú odmenu v hodnote 1500Sk.

Členská základňa:
Aktuálny počet a menoslov – výbor sa uzniesol , že uzná za členov všetkých lekárov , ktorí sa zúčastnili Kongresu v Tatrách 09/07. Podľa priloženej registrácie.
Osobné údaje – charakteristika evidencie – formulár :ID, rok narodenia , pracovisko , atestácie, počet odpracovaných rokov v obore.
Návrh poplatku a zápisného, doba trvania a členský preukaz - členstvo platí jeden kalendárny rok a platí do 31.3.nasledujúceho roku.
Členstvo pre nových členov je podmienené zaplatením zápisného vo výške 1500 Sk/60euro a členského príspevku na jeden kalendárny rok vo výške 500 Sk/20euro.Členský príspevok pre existujúcich členov je 500Sk/20euro.
Členský príspevok pre daný kalendárny rok sa uhrádza do 31.marca .
Zoznam aktuálnych členov bude zverejnený na internetovej stránke spoločnosti a je zároveň potvrdením o členstve spoločnosti.

Školiace akcie
Každá školiaca akcia ktorej bude SSAST bude odborným garantom bude vopred schvalená výborom. Výbor bude posudzovať a schvaľovať : tému akcie , výber lektorov , počet účastníkov /50%/ a miesto konania akcie. Každý zúčastnený lekár si platí účastnícky poplatok ,dopravu prípadne ubytovanie sám. V prípade záujmu , môže do tohto procesu vstúpiť usporiadajúca firma . Spoločnosť vybaví a zaplatí SACCMÉ kredity a prijíma na seba účastnícky poplatok voči príjmovému lístku spoločnosti.
Rozsah účastníckeho poplatku stanovil výbor : 20-50 Euro , pre nečlena dvojnásobok aktuálnej sumy. Program školiacich akcií bude poslaný každému členovi do mail schránky. Každá bude odobrená členom spätne mailom do stanoveného termínu.


Finančné hospodárenie.
Predseda informoval členov o aktuálnom stave účtu a hospodárení za rok 2008.
Výbor stanovil možnosť čerpania zo sponzorských príspevkov v hodnote 80% z prijatej sumy na účet SSAST. Finančné prostriedky sa dajú čerpať len v súlade so stanovami spoločnosti.

Kongres Plzeň 2008
Členovia výboru prihlásia na kongres v Plzni 5 prednášok.( Dr. Delej , Dr. Sabol , Dr. Lupták , Dr. Veselý ,Dr. Varga a Dr. Kubašovský témy doplnia )

Kongres 2009 v SR
Termín a miesto konania kongresu sa výbor zhodol na jeseň 2009 v BA a okolie.

Web
Zápisnice budú uverejnené od Januára 2008. Admin práce s webom budú zabezpečovať Mudr . Varga a Mudr . Lupták .WEB bude rozdelený pre laickú a odbornú verejnosť.
Členovia SSAST môžu uverejňovať svoje prezentácie a články.

Termín ďalšieho stretnutia výboru bol stanovený na jeseň na medzinárodnom kongrese V Plzni.

Zapísala: Eva Paulecová, sekretariát
schválil: MUDr. Vladimír Lupták
, predseda

Návrat na obsah