Stanovy - Slovenská Spoločnosť Artroskopie a Športovej Traumatológie

Prejsť na obsah


Stanovy Slovenskej spoločnosti artroskopie a športovej traumatológie


Článok I. Všeobecné ustanovenia

1. Názov spoločnosti je Slovenská spoločnosť artroskopie a športovej traumatológie(v ďalšom texte skratka SSAST). V anglickom jazyku je názov: Slovak Society of Arthroscopy and Sports Traumatology.
2. Sídlo SSAST je Klinika úrazovej chirurgie, Univerzitnej nemocnice Bratislava, Limbova 5, 833 05 Bratislava.
3. SSAST je neziskové, nevládne, politicky nezávislé dobrovoľné združenie založené podľa zákona číslo 83/1990 Zb.o združovaní občanov v platnom znení(ďalej len
zákon). Právne postavenie SSAST je vymedzené zákonom a týmito stanovami.
4. SSAST je právnickou osobou, ktorá vystupuje v právnych vzťahoch pod svojím názvom.
5. SSAST je samostatnou a nezávislou spoločnosťou, ktorá rozvíja svoju činnosť na základe a v rámci Ústavy Slovenskej republiky a platných zákonov.
6. Ciele činnosti SSAST, vznik a zánik členstva, spôsob hospodárenia a majetkové dôsledky zániku spoločnosti sú upravené týmito stanovami.
7. SSAST môže byť kolektívnym členom záujmových a iných národných aj medzinárodných organizácií.


Článok II. Ciele činnosti SSAST

1. Ciele činnosti SSAST sú:
a) ochrana a podpora zdravia a vzdelávania;
b) ochrana a presadzovanie oprávnených záujmov a požiadaviek členov;
c) iniciovanie a sprostredkúvanie rozširovania medicínskych, vedeckých, diagnostických a liečebných poznatkov z aktuálnej domácej a zahraničnej
medicínskej vedy;
d) zaujímanie stanovísk k otázkam súvisiacim a odbornosťou a vedeckosťou v oblasti artroskopie a športovej traumatológie k otázkam týkajúcim sa možnosti uplatňovania nových vedeckých postupov v medicínskej praxi.
e) umožnenie uplatnenia vedeckých, diagnostických a liečebných poznatkov praxe členov SSAST na domácom a medzinárodnom poli;
f) zabezpečovanie prenosu najnovších vedeckých a odborných poznatkov artroskopie
a športovej traumatológie do praxe formou neinštituciálneho vzdelávania najmä usporadúvaním vedeckých podujatí (kongresov, zájazdov, sympózií, kurzov atď.) s domácou aj medzinárodnou účasťou;
g) presadzovanie záujmov svojich členov vo vzťahu k štátnym orgánom, podnikateľským a iným subjektom;
h) organizovanie a koordinovanie účasti na miestnych, republikových a medzinárodných konferenciách, sympóziách a ostatných odborných podujatiach;
i) nadväzovanie kontaktov s medzinárodnými mimovládnymi organizáciami,
odbornými a vedeckými medicínskymi organizáciami doma i v zahraničí;
j) poskytovanie cien a pôct svojím členom a členom iných spoločností;
k) zabezpečovanie ďalších úloh na základe rozhodnutia členskej schôdze;
l) vydávanie a distribúcia časopisu;


Článok III. Členstvo


1. Členmi združenia môžu byť fyzické osoby. SSAST môže udeliť čestné členstvo.
2. Podmienkou členstva fyzickej osoby je vykonávanie vedeckej, odbornej alebo inak kvalifikovanej zdravotníckej činnosti v odbore ortopédia, traumatológia, chirurgia, fyzioterapia a iných príbuzných medicínskych odborov.
3. Právnická osoba sa nemože stať členom SSAST .
4. O prijatí za člena rozhoduje výbor.Výbor môže odmietnuť prijatie za člena SSAST bez udania dôvodu.
5. Čestné členstvo v SSAST m
ôže udeliť členská schôdza na návrh výboru fyzickým alebo právnickým osobám, za osobitné zásluhy mimoriadneho významu v oblasti artroskopie a športovej traumatológie. Čestné členstvo navrhuje výbor SSAST.
6. Dokladom o členstve je platný preukaz člena ,ktorý na základe záväznej prihlášky vydá predsedníctvo SSAST. Výšku členského príspevku môže zmeniť aj členská schôdza. O výške členského príspevku musí výbor informovať všetkých členov spoločnosti. Členský príspevok je platný na 2 kalendárne roky, a to až do začiatku konania nasledujúcej členskej schôdze. Členská schôdza sa zvoláva spravidla raz za 2 kalendárne roky.
7. Členovia SSAST, ktorým bolo udelené čestné členstvo, neplatia členský príspevok.
8. Vznik, trvanie a zánik členstva je evidovaný v Zozname členov. Správne vedenie Zoznamu členov zabezpečuje výbor. Do zoznamu členov sa zapisuje vznik členstva,
zánik členstva, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska člena ak ide o fyzickú. Zmeny v zápise adresy bydliska alebo sídla sa vykonávajú na základe písomnej žiadosti člena, ktorého sa zmena adresy týka. Výbor zodpovedá len za správnosť evidencie adresy oznámenej členom.
9. Členstvo v SSAST zaniká :

a) úmrtím člena – fyzickej osoby;
b) doručením písomného oznámenia člena o zrušení členstva;

c) zrušením členstva pre nezaplatenie členského príspevku;
d) zrušením členstva pre iné závažné dôvody;
10. O dôvodoch zániku individuálneho členstva uvedených v bode c)
, d) rozhoduje výbor SSAST. Proti rozhodnutiu výboru je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia revízorovi SSAST. Člen SSAST, ktorého členstvo zanikne v priebehu kalendárneho roka, nemá nárok na vrátenie členského príspevku, ani jeho alikvotnej časti.


Článok IV. Práva a povinnosti členov


1. Členovia SSAST majú práva a povinnosti:
a) dodržiavať stanovy a príspevkový poriadok;
b) uhradiť členský príspevok;
c) oznamovať sekretariátu SSAST všetky zmeny, najmä týkajúce sa mena, adresy, získania vedeckej hodnosti a pod., a to najneskôr do 30 kalendárnych dní od vzniku zmeny. Akceptovateľné je oznámenie poštou alebo E-​-mailom na adresu sekretariátu.

d) zúčastňovať sa podľa svojich potrieb, možnosti a záujmu všetkých aktivít SSAST a na výhodách, ktoré pre svojich členov spoločnosť získala;
e) zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov SSAST;
f) byť volení do funkcií SSAST;
g) predkladať orgánom SSAST sťažnosti, podnety a pripomienky;
h) podie
ľať sa na získavaní prostriedkov, ktoré SSAST potrebuje k svojej činnosti; i) uchádzať sa o ceny;
j) uchádzať sa o príspevky na zahraničné pracovné cesty a stáže týkajúce sa artroskopie a športovej traumatológie;


Článok V. Orgány SSAST


1. Orgán
mi SSAST sú:
a) členská schôdza;
b) výbor;
c) revízor;
d) sekretariát;Článok VI. Členská schôdza SSAST


1. Členská schôdza je najvyšším orgánom SSAST a má normotvornú, kontrolnú a rozhodovaciu právomoc. Členskú schôdzu zvoláva výbor SSAST spravidla raz za 2 roky. Členská schôdza sa zvoláva odoslaním pozvánky všetkým členom na adresy uvedené v Zozname členov.Pozvánky musia byť odoslané najmenej 4 týždne pred dňom konania členskej schôdze. Pozvánky musia obsahovať aspoň miesto konania, čas konania a program členskej schôdze. Miesto konania členskej schôdze musí byť na území Slovenskej republiky a čas konania musí byť určený tak, aby čo najmenej zaťažoval členov. Program členskej schôdze určuje výbor, pričom raz za dva roky je výbor povinný zaradiť do programu voľbu výboru a revízora.

2. Výbor je povinný zvolať členskú schôdzu s určeným programom, ak o to požiada aspoň 1/3 všetkých členov tak, aby sa konala do 60 dní od doručenia žiadosti o zvolanie členskej schôdze. Žiadosť o zvolanie členskej schôdze musí obsahovať návrh programu členskej schôdze.
3. Do pôsobnosti členskej schôdze patrí najmä:
a) rozhodovanie o zmene stanov;
b) rozhodovanie o rozpustení alebo zlúčení s iným združením;
c) rozhodovanie o symbolike SSAST;
d) rozhodovanie o výške členského príspevku;
e) schvaľovanie odbornej koncepcie činnosti;
f) hodnotenie činnosti výboru za uplynulé obdobie;
g) hodnotenie správy revízora o čerpaní prostriedkov a hospodárení za uplynulé obdobie, rozhodovanie o zásadách a zmene hospodárenia;
h) schvaľovanie plánu činnosti, kalendára odborných podujatí a rozpočtu pre nasledujúce obdobie;
i) voľba členov výboru SSAST a ich náhradníkov a členov revíznej komisie, pričom
postupuje podľa volebného poriadku schváleného členskou schôdzou;
j) schvaľovanie rokovacieho a volebného poriadku;
k) schvaľovanie návrhov výboru na príspevky, na plánované zahraničné cesty svojich členov a na pozvanie zahraničných čestných hostí a prednášateľov odborných podujatí;
l) rozhodovanie o prijatí čestného člena;
4. Program rokovania členskej schôdze navrhuje výbor SSAST . Členská schôdza vlastným uznesením môže navrhnutý program doplniť, alebo zmeniť.
5. Členská schôdza je uznášaniaschopná pri prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov SSAST.
Ak predseda výboru, ktorý vedie členskú schôdzu, alebo ním poverená osoba, po otvorení členskej schôdze zistí, že v jednacej miestnosti nie je prítomná nadpolovičná
väčšina členov spoločnosti, má právo vyhlásiť 30-​-minútovú prestávku a po nej otvoriť novú členskú schôdzu, na ktorej je pre uznášaniaschopnosť nutná prítomnosť aspoň 25% členov spoločnosti. Ak ani tento počet členov nie je prítomný po opakovanom otvorení schôdze v jednacej miestnosti, je predseda výboru, alebo ním poverená osoba, povinný vyhlásiť členskú schôdzu za neuznášaniaschopnú a vyhlásiť nový termín konania schôdze najneskôr však do 60 kalendárnych dní.
Zastupovanie inou osobou na členskej schôdzi nie je prípustné ani na základe platného splnomocnenia.
6. Na platnosť uznesenia členskej schôdze je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. K platnosti uznesenia o schválení a zmene stanov, zlúčení alebo dobrovoľnom rozpustení SSAST a majetkových dôsledkov s tým spojených sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných členov.
7. Rokovanie členskej schôdze bližšie určuje rokovací a volebný poriadok.Článok VII. Výbor


1. Výbor je štatutárnym orgánom, ktorý je oprávnený rozhodovať o všetkých veciach, pokiaľ tieto stanovy rozhodovanie nedefinujú iným spôsobom.
2. Výbor má 7 členov. Členovia výboru sú volení na obdobie 2 kalendárnych rokov. Dopĺňanie výboru nie je možné kooptovaním.
3. Do kompetencie výboru patrí:
a) zvoliť si zo svojho stredu predsedu, 2 podpredsedov a vedeckého sekretára;
b) realizovať uznesenia členskej schôdze;
c) rozhodovať o prijatí a vylúčení členov a podávať návrhy na prijatie čestného člena;
Pri rozhodovaní skutočností uvedených v bode C) musí byť na zasadnutí výboru
prítomná nadpolovičná väčšina členov a k návrhom sa musí kladne vyjadriť minimálne nadpolovičná väčšina členov výboru.
d) navrhovať rozpočet SSAST, navrhovať správu o hospodárení a plán činnosti a odborných podujatí ako i stanovovať výšku členského, prípadne aj mimoriadne odmeny za osobitné zásluhy pre členov spoločnosti.
Pri rozhodovaní skutočností uvedených v bode D) musí byť na zasadnutí výboru prítomná nadpolovičná väčšina členov a k návrhom sa musí kladne vyjadriť minimálne nadpolovičná väčšina členov výboru.
e) schvaľovať štatúty a návrhy na udeľovanie cien a pôct členom SSAST;
Pri rozhodovaní skutočností uvedených v bode E) musí byť na zasadnutí výboru prítomná nadpolovičná väčšina členov a k návrhom sa musí kladne vyjadriť minimálne nadpolovičná väčšina členov výboru.
f) vytvoriť sekretariát a schvaľovať zásady práce sekretariátu;
g) informovať členskú základňu o aktuálnych otázkach týkajúcich sa problematiky SSAST;
h) nadväzovať kontakty a uzatvárať dohody o spolupráci s partnerskými organizáciami doma a v zahraničí;
g) zvolávať členskú schôdzu spoločnosti
4. Výbor SSAST ako štatutárny orgán zodpovedá za svoju činnosť členskej schôdzi;
5. Schôdze výboru SSAST sa konajú podľa potreby, minimálne však 2x ročne, pričom jedno zasadnutie sa musí uskutočniť najneskôr 4 týždne po riadnej členskej schôdzi. Schôdze zvoláva predseda výboru, v jeho neprítomnosti vedecký sekretár, prípadne jeden z podpredsedov. Výbor je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.Článok VIII. Podpisovanie za SSAST


1. Za SSAST sú oprávnení konať a podpisovať dokumenty spoločne -​- predseda spolu s ktorýmkoľvek z členov výboru.Článok IX. Revízor spoločnosti


1. Revízor nezávislým kontrolným orgánom SSAST a prislúcha mu najmä kontrolovať:
a) dodržiavanie stanov;
b) plnenie uznesení členskej schôdze;
c) hospodárenie SSAST, dodržiavanie schváleného rozpočtu a zásad hospodárenia;

d) prešetrovať protesty členov SSAST;
e) rozhodovanie o odvolaní členov SSAST proti rozhodnutiam výboru SSAST;
2.
Spoločnosť má jedného revízora. Revízor je ôsmy v poradí po zrátaní platných hlasovacích lístkov vo voľbách do výboru spoločnosti.
3. Revízor je volený na rovnaké obdobie ako výbor spoločnosti.
4. Pri zistení pochybení uvedených v bode 1a,b,c,d, e je revízor povinný podstúpiť zistenia kompetentným orgánom , a to bezodkladne. O všetkých právoplatných pochybeniach je komisia povinná informovať aj členskú schôdzu.
5. Revízor je povinný informovať o svojej činnosti na členskej schôdzi.Článok X. Sekretariát


1. Sekretariát je pomocným administratívnym orgánom SSAST, prostredníctvom, ktorého plnia svoje úlohy ostatné orgány SSAST.
2. O vytvorení sekretariátu, rozsahu činnosti sekretariátu a organizačnom poriadku sekretariátu rozhoduje výbor.
3. Pracovníci sekretariátu sú v pracovnoprávnom pomere alebo inom pracovnoprávnom vzťahu.
4. Sekretariát vedie účtovníctvo, administratívnu činnosť spoločnosti v koordinácii s výborom a zodpovedá za jeho vedenie výboru spoločnosti.Článok XI.Majetok a hospodárenie SSAST


1. Majetkom SSAST sú veci v jej vlastníctve a iné majetkové hodnoty (napr. pohľadávky a iné práva a peniazmi oceniteľné hodnoty).
2. S finančnými prostriedkami SSAST hospodári výbor a to v súlade s rozpočtovými pravidlami a všeobecne záväznými normami a zákonmi.
3. Za hospodárenie s majetkom je zodpovedný výbor SSAST.
4. SSAST nadobúda majetok najmä z členských príspevkov, jednorázových účelových prostriedkov, darov, sponzorských príspevkov, dotácií a iných príjmov z činnosti.Článok XII. Komunikácia výboru s členmi spoločnosti


1. Pre efektívnejšiu komunikáciu medzi výborom a členmi spoločnosti, ako i medzi samotnými členmi spoločnosti používa spoločnosť internetovú stránku: www.ssast.sk
2. Na tejto stránke sú všeobecné informácie pre laickú verejnosť, ako i pre členov spoločnosti.Článok XIII. Zánik SSAST


1. SSAST zaniká dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným združením
alebo právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.
2. SSAST m
ôže byť rozpustená , alebo zlúčená len uznesením členskej schôdze SSAST.
3. V prípade zániku SSAST bez právneho nástupcu bude majetkové vyporiadanie realizované podľa kritérií schválených členskou schôdzou SSAST, ktorá o zániku rozhodla, alebo v zmysle platného zákona.


Dňa 30.9.2011, v Bratislave

Podpis:.....................................................
MUDr. Vladimír Lupták – predseda SSAST

Návrat na obsah